REGULAMIN MUCHA-TRANS

1. Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy na przewóz oraz akceptacje warunków regulaminu firmy MUCHA-TRANS.
2. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu. Dokonanie rezerwacji telefonicznie , smsem lub mailowo oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Przewoźnik –firma wykonująca przewóz Pasażerów.
4. Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby . W naszych samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.
5. Pasażer:

a. Niezwłocznie po zajęciu miejsca wskazanego przez obsługę samochodu zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa.
b. Ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą , tj.
c. posiadać ważne dokumenty uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy)
d. Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w pojeździe oraz zaleceń obsługi pojazdu.
e. Odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi( zanieczyszczenie pojazdu, uszkodzenia wnętrza pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
f. Ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 3szt. bagażu –dwie sztuki bagażu podstawowego oraz jedną sztukę bagażu podręcznego .Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać podróży pozostałym Pasażerom.
g. Objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które mogą wydarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w samochodzie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

6. Przewoźnik:

a. Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 z dnia 13 czerwca 2003r.o cudzoziemcach(Dz.u.2003, Nr 128,poz.1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży zażądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego ,paszportu ,wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
b)Ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą w przypadku gdy Pasażer:

-nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu
-znajduję się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub środków odurzających(Np:
narkotyków)
-dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych
-zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów

c. Nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (Np. celne, kontrole policyjne ,kontrole ITD.) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (Np techniczne ,warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów)
d. Zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych .
e. Zastrzega sobie prawo do współpracy z innymi Firmami przewozowymi.
f. Nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
g. Nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.
h. Zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta 50% ceny biletu za odmowę rezerwacji 2dni przed.
i. Zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta 100% biletu za odmowę w dniu wyjazdu.